TEKNOLOJİ TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Niçin Teknoloji ve Tasarım Programı?

 

Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın

yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket

ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır.Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi tasarım ve teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hâle getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir. Bu amaçla çocuklar, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanmalıdır. Tüm bunların ışığında Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın gelecek nesillerin yaşayacakları çağın

ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır.

  

Teknoloji ve Tasarım Nedir?

 

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde

üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç

olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç

olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık

ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir.

Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana

çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl

yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan

etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır.

İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak

yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile

mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek,

hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir (Çellek T. 2003).

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve

grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı engelleyen bir etken olarak karşımıza

çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş

birliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu olumlu hâle

dönüştürür.

 

Programın Genel Amaçları

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nı tamamlayan öğrencilerin;

1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir

kişiliğe sahip olmaları,

2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla

değerlendirmeleri,

3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,

4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,

5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,

6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,

7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,

8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,

9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,

10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,

11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri

amaçlanmaktadır.

 

Programın Vizyonu

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını

daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler  yetiştirmektir. Teknoloji ve Tasarım dersiyle şikayet eden değil, çözüm üreten bireyler olacaksınız.                                      

 

 

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ SİZE NE KAZANDIRACAK ?

 

 • n Sizler;
 • n Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip,
 • n Çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine özgü bir bakış açısıyla değerlendiren,
 • n Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üreten,
 • n Öz güveni, hayal gücü ve estetik duyguları gelişmiş,
 • n Rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık,
 • n Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinen,
 • n Özgün tasarımlar ortaya çıkaran,
 • n Aldığı kararları değerlendiren,
 • n Gelecek ile ilgili hayal kuran,
 • n Teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları benimseyen bireyler olarak yetişeceksiniz.

 

 

 "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"

 

 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yazılı sınav yapılmaz
 • Süreç değerlendirilir.
 • Sürecin değerlendirilmesinde öğrencilerin her kuşak için en iyi ürününü ve süreci yansıtan günlüklerini ve araştırma kanıtlarının bir arada toplandığı ürün dosyası kullanılır.

Her öğrenciye;

 

1. Dönem "düzen " ve "kurgu" kuşakları için birer puan ve en az bir tane sınıf içi performans puanı verilir. Bu puanların aritmetik ortalamaları dönem notu olarak verilir.

 

2. Dönem "yapım kuşağı için bir puan ve en az bir tane sınıf içi performans puanı verilir. Bu puanların aritmetik ortalamaları dönem notu olarak verilir.

  

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER ;

Her etkinlik için bir tasarım günlüğü hazırlayacaksınız. Bu günlüğe etkinlik süresince yaptığınız çalışmaları, etkinliğe yönelik duygu ve düşüncelerinizi haftalık olarak  yazacaksınız. Etkinlik bitiminde günlüğünüzü okuyarak düşüncelerinizdeki değişimi ve gelişimi fark edeceksiniz.

Etkinlik sonunda öz değerlendirme formunu doldurarak kendinizi objektif olarak değerlendirecek ve öğrendiğiniz bilgileri fark edeceksiniz.

Teknoloji ve tasarım dersinde yazılı sınav olmayacak, etkinliklerde gerçekleştirdiğiniz tasarım sürecinden not alacaksınız. Bu nedenle her kuşak için bir tane ürün dosyası hazırlayacaksınız.

Hayal kurmak bilgiden çok daha önemlidir.

                  

                                                                                                                  EİNSTEİN

 

ÜRÜN DOSYASI HAKKINDA

 

Öğrenci ürün dosyası, kuşak (düzen-kurgu-yapım) süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.

  

Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir?

Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir . Bunlar;

 • Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlamak
 • Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek
 • Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve aileyi öğrencinin eğitimine katmak
 • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak
 • Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek
 • Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek
 • Öğrencileri değerlendirmek

 

                                       Öğrenci ürün dosyasında neler bulunur?

 •  Kapak
 • İçindekiler
 • Tasarım Günlüğü
 • Öz Değerlendirme Formu
 • Grup Çalışmasını Değerlendir Formu
 • O etkinlikte gerçekleştirdiği çalışması (ürün)
 • Çalışmasına yönelik çevresinden aldığı görüşleri
 • Etkinlikle ilgili paylaşmak isteği diğer belgeler (yazı, haber, fotoğraf vs.)

 

 

TASARIM GÜNLÜĞÜ NEDİR?

 

Öğrencilerin etkinliklerini gerçekleştirmede yaşadıkları süreci yazdıkları defter, dosya vb. içerikli eşyalardır. Öğrenciler haftalık olarak yaptıkları çalışmaları, düşüncelerini, duygularını günlükte ifade ederler. Ayrıca ulaştıkları kaynaklardan elde ettikleri verileri buraya kaydedebilirler veya fotoğraflarını yansıtabilirler. Öğrenciler günlüklerini okul dışında doldurabilirler. Tasarım günlüğü öğrencilerin etkinlik süreçlerinin değerlendirilmesinde ve gözlemlenmesinde önemli ipucu verir. Ayrıca tasarımın ortaya çıkmasındaki hikayeyi yansıtır. Öğrenciler bireysel etkinliklerde yaşadıkları süreci tasarım günlüklerine kaydederler. Günlükler Öğretmen tarafından haftalık olarak takip edilir ve imzalanır.

 

BİRŞEYLER GÖRÜRSÜN VE NİÇİN

DİYE SORARSIN. BEN İSE

OLMAYANIN HAYALİNİ KURAR VE

NEDEN OLMASIN DERİM.

                               GEORGE BERNARD SHAW

 

 

"HAYALLERİMDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM"

 

 • Ø KURGU" kuşağında öğrenciler ; Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar.
 • Ø Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler.
 • Ø Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
 • Ø Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

 

Gökten iki  elma düştü... Biri Newton'a,  Biri de Buluşçulara!

 

Newton'un öyküsünü herkes bilir. Bir ağaçtan elmanın düştüğünü görür ve yerçekimini keşfeder.

Bir gün yemekten sonra elma ağaçlarının altında otururken Newton ağaçtan bir elmanın düştüğünü görür, daldığı düşüncelerden sıyrılır ve arkadaşına şöyle der: "Neden elma dümdüz aşağı düşer? Sağa sola, yukarı değil de, her zaman Dünya'nın merkezine doğru!"

  

Elbette Newton ve diğer insanlar yaşamlarında ağaçtan elma düştüğünü birçok kez görmüştür. Belki de birçok insan bunun nedenini merak etmiştir.

 Ama Newton'un diğerlerinden farkı, bu konu üzerinde düşünmüş ve çalışmış olmasıdır.

      O elma düşmeden önce de Newton nesnelerin birbiri tarafından çekildiğini düşünmektedir. Elma ağaçtan dümdüz yere düştüğündeyse, bu çekimin Dünya'nın merkeziyle elma arasında olduğunu fark eder. Newton Dünya'nın çekim kuvvetini yerçekimi olarak açıklar ve yerçekimi yasalarını tanımlar. 

Newton, yerçekimini keşfiyle, Ay'ın Dünya'nın yörüngesinde kalmasının nedenini de anlar. Ve Dünya'nın, diğer gezegenlerle birlikte Güneş'in çevresinde dönmesinin, evrendeki gezegenlerin ve yıldızların hareketlerinin nedenlerini açıklar. Bunlar bize şu an basit gelebilir. Ama o sırada bu, bilim dünyası için büyük bir gelişmedir.

 

Merak ettiğiniz bir konuyu öğreniyor, inceliyor ve sorular soruyorsanız, o konuda bir şeyler bulma şansınız yüksektir.

     Gerçekten de Newton yerçekimini, anlamaya hazır olduğu, bu konuda bilgisi olduğu için keşfetti.

                                           

                                            

 

Newton da işe böyle başlamış. Çocukluğunda uçurtmalar uçurup güneş saatleri yaparken merakla ne, neden, nasıl, nerede, kim sorularını sormuş, yanıtlarını aramış, gözlemler ve incelemeler yapmış, çok çalışmış.

     Bilim adamlarının öykülerini okursanız, bir özelliklerinin de  yılmadan çalışmak olduğunu görürsünüz.

 

 

             

 

 

ÖNEMLİ İPUÇLARI

      Bilim adamlarının, buluşçuların yaşam öykülerini okumak yararlı olabilir. Hatta bu öykülerde Newton gibi okul yaşamında başarılı öğrencilerle karşılaşabileceğiniz gibi, Einstein gibi okul yaşamında başarısız ama büyük buluşçulara rastlayabilirsiniz.

           

            

                  

Okuldaki başarınız buluş yapmanızı etkilemez ama buluş yapmaya karar verdiyseniz, o konuyu iyi öğrenmeniz gerekir.

 

                   

         Öyküler dışında buluşlar tarihini okumak, dünyadaki son buluşları izlemek, aklınıza yeni bir düşünce getirebilir.

    İnternet'ten  buluş müzelerine de girebilirsiniz. İlgilendiğiniz belirli bir konu varsa o konuda araştırma yapmak da diğer bir yöntem olabilir. Çünkü çoğu zaman yeni düşünceler gökten elma gibi düşmez. Sizin de elma ağaçlarını sallamanız gerekebilir. Bu nedenle buluşunuzu ilgilendiğiniz konuda seçmek, işleri kolaylaştırır.

                                                            

 

                                               

 

 

 

Gökbilimle ilgileniyorsanız yeni bir teleskop üzerinde düşünebilir, en sevdiğiniz uğraş üzikse yeni bir müzik aleti bulabilirsiniz.

                       

Yok ben spora  meraklıyım diyorsanız, yeni bir spor bulun ya da yeni bir spor aleti.

                                                  

 

Mekanikle ilgiliyseniz basit makinelerden yola çıkarak neler neler yapabilirsiniz!

 

 

                     

 

Doğayı seviyorsanız, doğadaki canlıları koruyacak bir yöntem bulabilirsiniz.

 

Unutmayın buluşunuzun mutlaka bir alet olması gerekmez.

 

        Sevdiğiniz ders resimse,

belki de yeni bir boyama tekniği sizi bekliyor olabilir bir ağaçta. Düşmesini beklemeyin.

 

 

 

Elinize bir nesne alın. Örneğin bir elma! Şimdi düşünün. Elma yerken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz.? Elmanın kabuğu nasıl daha kolay soyulabilir? Ya da elmayı elma suyu olarak seviyorsanız, suyunu çıkarmak için ne gibi yöntemler geliştirilebilir? Elmadan başka ne şekilde yararlanılabilir? Elmanın atıkları nasıl değerlendirilebilir?

 

Elma deyip geçmeyin, elinize tek bir elma ya da başka bir nesne aldığınızda bile birçok yeni buluş ortaya çıkarabilirsiniz.  Bu hem bu kadar basit, hem de zor ve karışık. Ama zor ve karışık yanından korkmayın. Sizlerin elmaları buluşlara dönüştürecek güçte olduğunuzu biliyoruz. En iyisi tüm bunları yaparken işin zevkine varın ve olabildiğince eğlenin. 

 

                          

 

BİR BULUŞ YAPARKEN İZLEMENİZ GEREKEN

                     BİLİMSEL YÖNTEM BASAMAKLARI

    

      *  Problemi açık bir şekilde belirleyin.

      *  Problemle ilgili sorular sorun, gözlemler yapın.

      *  Probleminize çözüm bulmak için tahminlerde bulununuz.Bu sizin hipoteziniz  olacaktır.

      *  Probleme ait geçici bir çözüm yolu bulun.

      *  Araştırmayı tasarlayın.

      *  Hipotezi test edin.

      *  Elde ettiğiniz verileri kaydedin.

      *  Doğru sonuçlara ulaşın.

 

      *** Eğer ulaştığınız sonuçlar yanlış çıkarsa sakın üzülmeyin. Hemen hipotezinizi değiştirin ve yeni bir hipotezle yolunuza devam edin.

      Bir buluş yapmanızı bekliyoruz.      

      Materyallerle ciddi ve güvenli çalışarak gerçek bir bilim insanı gibi davranmanızı  istiyoruz.

     Yapmanız gereken, deneyi organize etmek, tamamlamak ve sunmaktır.

Etkinliğinize başlamak için son dakikaya kadar beklemeyin !!!

Zamanınızı iyi ayarlayın !

                                                

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !